Cấu trúc dữ liệu cây Merkle (Merkle tree)

Written on April 3, 2022

Cây Merkle là một cấu trúc dữ liệu tổng quát của danh sách băm (hash list). Nó là một cấu trúc cây trong đó mỗi node lá có giá trị là kết quả hàm băm của một block dữ liệu và mỗi node không phải node lá có giá trị là kết quả một hàm băm các node con của nó. Cây Merkle có hệ số phân nhánh là 2 với mỗi node sẽ có tối đa là 2 node con.

Cây Merkle được sử dụng trong các hệ thống phân tán dùng xác minh dữ liệu. Cây Merkle tỏ ra hiệu quả vì nó sử dụng hàm băm thay vì các tệp dữ liệu đầy đủ. Hàm băm là cách mã hóa tệp dữ liệu thành các dữ liệu có kích thước nhỏ hơn nhiều so với dữ liệu thực. Hiện tại thì cấu trúc dữ liệu cây Merkle được ứng dụng chính trong các mạng ngang hàng như BitTorrent, BitcoinGit,…

Cấu trúc dữ liệu cây Merkle
Cấu trúc dữ liệu cây Merkle

Cây Merkle thường được triển khai dưới dạng cây nhị phân (binary tree) như ví dụ minh họa trong hình bên trên. Tuy nhiên, cây Merkle cũng có thể tồn tại ở dạng cấu trúc N-ary tree, với mỗi node không phải node lá sẽ có n node con.

Trong hình ảnh bên trên, chúng ta thấy có một dữ liệu đầu vào được chia thành các khối (block) có nhãn từ L1 đến L4. Mỗi khối này được băm bằng cách sử dụng một số hàm băm. Sau đó, các kết quả băm dữ liệu từ đến L1 đến L4 được gom thành các cặp và tiếp tục đệ quy quá trình băm cho đến khi tạo thành node gốc. Giá trị của node gốc là kết quả của hàm băm cho tất cả các node con bên dưới của nó.

Trong các hệ thống phân tán (distributed system) và hệ thống ngang hàng (peer-to-peer system), việc xác minh dữ liệu là rất quan trọng. Điều này là do cùng một dữ liệu được chia sẻ ra và lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau. Vì vậy nếu một phần dữ liệu được thay đổi ở một vị trí thì điều quan trọng là dữ liệu phải được thay đổi đồng nhất ở mọi nơi lưu trữ khác. Cơ chế xác minh dữ liệu được sử dụng để đảm bảo dữ liệu giống nhau ở tất cả mọi nơi.

Tuy nhiên việc kiểm tra toàn bộ từng tệp dữ liệu bất kỳ khi nào hệ thống muốn xác minh dữ liệu sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí tính toán. Vì vậy cây Merkle được sử dụng trong các trường hợp này. Nó giúp giới hạn lượng dữ liệu được gửi qua mạng trong quá trình xác minh càng nhiều càng tốt. Thay vì gửi toàn bộ tệp dữ liệu qua mạng, nó chỉ gửi giá trị kết quả băm của tệp dữ liệu để kiểm tra xem dữ liệu có khớp hay không.

Ứng dụng của cây Merkle trong Bitcoin

Trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, cây Merkle được sử dụng để mã hóa dữ liệu trong blockchain một cách hiệu quả và an toàn hơn. Nó là một cấu trúc dữ liệu toán học được tạo thành từ các giá trị hàm băm của các khối (block) dữ liệu giao dịch khác nhau. Cây Merkle tổng hợp tất cả các giao dịch trong một khối và tạo ra một dấu vân tay kỹ thuật số của toàn bộ tập hợp các hoạt động, cho phép người dùng xác minh xem nó có bao gồm một giao dịch (transaction) trong khối hay không. Nó cho phép xác minh tính nhất quán nhanh chóng và an toàn trên các bộ dữ liệu lớn. Cây Merkle được triển khai bằng cách băm các cặp node lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn lại một kết quả băm cuối cùng, giá trị băm này được gọi là Merkle Root hoặc Root Hash.

Ứng dụng của cây Merkle trong Git

Đối với Git, commit ID của mỗi commit là giá trị băm của commit object đó. Giá trị băm này được tính toán từ tất cả dữ liệu liên quan tạo nên commit đó bao gồm:

  • Những thay đổi tệp trong commit
  • Tên của các tệp trong commit
  • Tên của người đã commit
  • Thời gian tạo commit
  • Message mô tả commit
  • Parent commit ID

Git sử dụng object database để tổ chức và quản lý repository system. Mỗi blob, tree và commit đều có một giá trị băm. Chính vì vậy có thể xem Git là một content-addressable filesystem. Nếu chúng ta muốn tham chiếu đến một đối tượng cụ thể, chúng ta chỉ cần biết giá trị băm này. Git sử dụng các cơ chế này để đảm bảo các định danh luôn là duy nhất và không xảy ra xung đột. Cách tổ chức trong object database của Git có cấu trúc tương tự của một cây Merkle. Nói chính xác hơn là cấu trúc của một nhóm các cây Merkle trỏ đến các cây Merkle khác. Cấu trúc này có thể được vận hành mà không cần tốn nhiều chi phí tài nguyên và rất khó sửa đổi nội dung. Các commit nếu muốn chỉnh sửa giả mạo đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều tính toán cập nhật. Các cập nhật mới này khi so sánh với những bản sao khác sẽ không trùng khớp và không được chấp nhận.

Ứng dụng của cây Merkle trong BitTorrent

BitTorrent là một giao thức truyền thông (communication protocol) được sử dụng để chia sẻ tệp dữ liệu qua mạng ngang hàng (peer-to-peer network).

Tài liệu tham khảo

Written by Nguyen Truong Long