Cơ chế Mutual Exclusion trong lập trình Python

Mutual exclusion là một cơ chế ngăn chặn việc truy cập đồng thời vào tài nguyên được chia sẻ. Khái niệm này được sử dụng trong lập trình đồng thời cùng với critical section, quy định rằng chỉ có một tiến trình hoặc luồng chứa critical section tại một thời điểm.
Read More

Cơ chế Global Interpreter Lock trong Python

Trong ngôn ngữ lập trình Python tồn tại một cơ chế được gọi là Global Interpreter Lock (GIL). Cơ chế GIL không cho phép tăng hiệu suất của các chương trình đa luồng lên nhiều và thậm chí có thể làm giảm hiệu suất của một số chương trình đa luồng.
Read More

Lập trình đa tiến trình và lập trình đa luồng trong Python

Vấn đề đồng bộ hóa có thể được phân chia thành hai loại chính là đồng bộ hóa tài nguyên và đồng bộ hóa hoạt động. Trong khoa học máy tính, bài toán buổi ăn tối của các triết gia (Dining Philosophers Problem) thường được xem là ví dụ minh họa tốt nhất cho các vấn đề về đồng bộ hóa.
Read More

Giới thiệu tổng quát về dịch máy

Các ý tưởng về dịch máy manh nha bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 17. Năm 1629, René Descartes đã đề xuất lý thuyết về một ngôn ngữ tổng quát (universal language) mô tả tất cả những ý tưởng và khái niệm tương đương nhau trong các ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, mãi cho đến thế kỷ 20, những ý tưởng cụ thể đầu tiên về dịch máy mới bắt đầu được công nhận.
Read More

Giải thích chi tiết về mô hình Sequence-to-Sequence

Mô hình Sequence-to-Sequence được đề xuất bởi Sutskever et al. vào năm 2014 và được sử dụng để tạo ra một chuỗi các token của câu trong ngôn ngữ đích làm câu bản dịch tương ứng cho một chuỗi các token của câu trong ngôn ngữ nguồn được cung cấp trước. Mô hình này sử dụng kiến trúc Encoder-Decoder và thông thường thì mạng RNN hoặc những cải tiến như mạng LSTM và GRU sẽ được sử dụng cho cả bộ Encoder và bộ Decoder.
Read More

Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)

Những ý tưởng xây dựng các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo bắt nguồn từ việc khám phá ra các cơ chế hoạt động đơn giản của mạng nơ-ron sinh học (biological neural network). Trong hệ thống thần kinh sinh học, nơ-ron là tế bào sống và còn là đơn vị lưu trữ cơ bản trong bộ não của con người. Có khoảng 200 tỉ nơ-ron trong bộ não con người.
Read More

Mô hình ngôn ngữ (language model)

Mô hình ngôn ngữ là mô hình mà tính toán phân phối xác suất của một chuỗi các token trong ngôn ngữ tự nhiên và có nghĩa là mô hình cho phép dự đoán khả năng xuất hiện của chuỗi token này trong ngôn ngữ của nó. Tùy thuộc vào cách thức mô hình được thiết kế, các token này có thể là các từ, các ký tự hoặc thậm chí là các byte.
Read More

Mô hình Skip-gram (Continuous Skip-gram)

Ý tưởng của mô hình Skip-gram đối lập với CBOW, các từ mục tiêu bây giờ trở thành đầu vào và các từ ngữ cảnh trong câu trở thành đầu ra. Cho từ mục tiêu \({w_c}\) tại vị trí $c$ trong câu văn bản, khi đó đầu vào của mô hình Skip-gram cũng chính là từ mục tiêu \({w_c}\) và đầu ra của mô hình là các từ ngữ cảnh \(\left( {{w_{c - m}},...,{w_{c - 1}},{w_{c + 1}},...{w_{c + m}}} \right)\) xung quanh từ \({w_c}\) trong phạm vi \(m\).

Read More

Giải thích chi tiết về mạng Convolutional Neural Network (CNN)

Đối với một số loại dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ở dạng hình ảnh, mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp tỏ ra không hiệu quả để đáp ứng xử lý tốt. Để áp dụng mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp cho việc xử lý các dữ liệu ở dạng hình ảnh, chúng ta cần phải chuyển đổi được hình ảnh về dưới dạng vector.
Read More

Hệ thống mật mã khóa công khai RSA

RSA được đặt tên dựa theo tên của những người phát minh ra nó là Ronald L. Rivest, Adi Shamir và Leonard M. Adleman. Những người này đã tạo ra hệ thống mật mã khóa công khai RSA khi họ còn đang làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trong phạm vi của bài viết này, mình sẽ trình bày về ý tưởng cơ chế hoạt động của hệ thống mật mã khóa công khai RSA, các cơ sở lý thuyết toán học trong quá trình mã hóa và giải mã thông điệp cùng với ví dụ minh họa cụ thể.

Read More

Thuật toán Gradient Descent

Trong toán học, gradient là một trường hợp tổng quát của đạo hàm. Trong khi đạo hàm được định nghĩa trên các hàm số đơn biến và có giá trị vô hướng, gradient có giá trị là một vector. Giống như đạo hàm, gradient biểu diễn độ dốc tiếp tuyến (tangent) của đồ thị hàm số. Gradient của một hàm đa biến là một vector chứa tất cả các đạo hàm riêng phần (partial derivatives) của hàm đó.
Read More

Mô hình CBOW (Continuous Bag of Words)

Ý tưởng chính của mô hình CBOW là dự đoán từ mục tiêu dựa vào các từ ngữ cảnh xung quanh nó trong một phạm vi nhất định. Cho từ mục tiêu \({w_c}\) tại vị trí $c$ trong câu văn bản, khi đó đầu vào là các từ ngữ cảnh \(\left( {{w_{c - m}},...,{w_{c - 1}},{w_{c + 1}},...{w_{c + m}}} \right)\) xung quanh từ \({w_c}\) trong phạm vi \(m\).

Read More

Giải thích chi tiết về mạng Long Short-Term Memory (LSTM)

Mạng LSTM là một phiên bản mở rộng của mạng RNN, được đề xuất vào năm 1997 bởi Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber. LSTM được thiết kế để giải quyết các bài toán về phụ thuộc xa (long-term dependencies) trong mạng RNN do bị ảnh hưởng bởi vấn đề gradient biến mất.
Read More