Cơ chế Mutual Exclusion trong lập trình Python

Written on April 30, 2021

Mutual exclusion là một cơ chế ngăn chặn việc truy cập đồng thời vào tài nguyên được chia sẻ. Khái niệm này được sử dụng trong lập trình đồng thời cùng với critical section, quy định rằng chỉ có một tiến trình hoặc luồng chứa critical section tại một thời điểm. Khi một tiến trình hoặc luồng nắm giữ một tài nguyên, nó phải khóa quyền truy cập vào tài nguyên được chia sẻ từ các tiến trình hoặc luồng khác để ngăn chặn các truy cập đồng thời vào cùng một tài nguyên. Đến khi giải phóng tài nguyên được chia sẻ, tiến trình hoặc luồng sẽ rời khỏi critical section và cho phép các luồng hoặc tiến trình khác tiến vào critical section.

import threading
import time

class CricticalSection():
  def __init__(self):
    # Khởi tạo semaphore sử dụng Semaphore class trong threading module
    self.sem = threading.Semaphore()

  def process_1(self):
    while True:
      print("Entry Section 1")
      self.sem.acquire()   # Giảm giá trị của semahpore

      self.criticalsection() # Bắt đầu crictical section (process 1)
      # Tăng giá trị của semaphore để cho phép luồng khác tiền vào critical section
      self.sem.release()

      print("Critical Section over for process 1")
      time.sleep(3)

  def process_2(self):
    while True:
      print("Entry Section 2")
      self.sem.acquire()   # Giảm giá trị của semahpore

      self.criticalsection() # Bắt đầu crictical section (process 2)
      # Tăng giá trị của semaphore để cho phép luồng khác tiền vào critical section
      self.sem.release()

      print("Critical Section over for process 2")
      time.sleep(3)

  def criticalsection(self):
    print(" Entered Critical Section! Perform operation on shared resource")

  def main(self):
    t1 = threading.Thread(target=self.process_1) # Gọi đến process 1
    t1.start()
    t2 = threading.Thread(target=self.process_2) # Gọi đến process 2
    t2.start()

if __name__ == "__main__":
  c = CricticalSection()
  c.main()
Written by Nguyen Truong Long