Khái niệm Domain Model

Written on June 30, 2022

Trong công nghệ phần mềm, domain model là một mô hình khái niệm của miền kết hợp cả hành vi và dữ liệu. Domain model tạo ra một mạng lưới các đối tượng được kết nối với nhau, trong đó mỗi đối tượng đại diện cho một số cá thể có ý nghĩa như một tập đoàn hay một dòng thông tin trên đơn đặt hàng. Domain model là một bản phác thảo của các thực thể cơ bản của hệ thống và các mối quan hệ giữa chúng. Nó độc lập với nền tảng (không dành cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình cụ thể nào) và các thuộc tính không có kiểu dữ liệu. Domain model được xem như một biểu diễn trực quan có cấu trúc của các khái niệm được kết nối với nhau hoặc các đối tượng trong thế giới thực kết hợp giữa từ vựng, khái niệm chính, hành vi và mối quan hệ của tất cả các thực thể trong đó.

Domain model được minh họa bằng một tập hợp các class diagram có những yếu tố sau:

  • Các đối tượng miền (domain object) hoặc các lớp khái niệm (conceptual class)
  • Liên kết giữa các lớp khái niệm
  • Thuộc tính của các lớp khái niệm

Tài liệu tham khảo

Written by Nguyen Truong Long