Mô hình Skip-gram (Continuous Skip-gram)

Ý tưởng của mô hình Skip-gram đối lập với CBOW, các từ mục tiêu bây giờ trở thành đầu vào và các từ ngữ cảnh trong câu trở thành đầu ra. Cho từ mục tiêu \({w_c}\) tại vị trí $c$ trong câu văn bản, khi đó đầu vào của mô hình Skip-gram cũng chính là từ mục tiêu \({w_c}\) và đầu ra của mô hình là các từ ngữ cảnh \(\left( {{w_{c - m}},...,{w_{c - 1}},{w_{c + 1}},...{w_{c + m}}} \right)\) xung quanh từ \({w_c}\) trong phạm vi \(m\).

Read More

Giải thích chi tiết về mạng Convolutional Neural Network (CNN)

Đối với một số loại dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ở dạng hình ảnh, mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp tỏ ra không hiệu quả để đáp ứng xử lý tốt. Để áp dụng mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp cho việc xử lý các dữ liệu ở dạng hình ảnh, chúng ta cần phải chuyển đổi được hình ảnh về dưới dạng vector.
Read More

Hệ thống mật mã khóa công khai RSA

RSA được đặt tên dựa theo tên của những người phát minh ra nó là Ronald L. Rivest, Adi Shamir và Leonard M. Adleman. Những người này đã tạo ra hệ thống mật mã khóa công khai RSA khi họ còn đang làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trong phạm vi của bài viết này, mình sẽ trình bày về ý tưởng cơ chế hoạt động của hệ thống mật mã khóa công khai RSA, các cơ sở lý thuyết toán học trong quá trình mã hóa và giải mã thông điệp cùng với ví dụ minh họa cụ thể.

Read More

Thuật toán Gradient Descent

Trong toán học, gradient là một trường hợp tổng quát của đạo hàm. Trong khi đạo hàm được định nghĩa trên các hàm số đơn biến và có giá trị vô hướng, gradient có giá trị là một vector. Giống như đạo hàm, gradient biểu diễn độ dốc tiếp tuyến (tangent) của đồ thị hàm số. Gradient của một hàm đa biến là một vector chứa tất cả các đạo hàm riêng phần (partial derivatives) của hàm đó.
Read More

Mô hình CBOW (Continuous Bag of Words)

Ý tưởng chính của mô hình CBOW là dự đoán từ mục tiêu dựa vào các từ ngữ cảnh xung quanh nó trong một phạm vi nhất định. Cho từ mục tiêu \({w_c}\) tại vị trí $c$ trong câu văn bản, khi đó đầu vào là các từ ngữ cảnh \(\left( {{w_{c - m}},...,{w_{c - 1}},{w_{c + 1}},...{w_{c + m}}} \right)\) xung quanh từ \({w_c}\) trong phạm vi \(m\).

Read More