Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network)

Những ý tưởng xây dựng các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo bắt nguồn từ việc khám phá ra các cơ chế hoạt động đơn giản của mạng nơ-ron sinh học (biological neural network). Trong hệ thống thần kinh sinh học, nơ-ron là tế bào sống và còn là đơn vị lưu trữ cơ bản trong bộ não của con người. Có khoảng 200 tỉ nơ-ron trong bộ não con người.
Read More

Mô hình ngôn ngữ (language model)

Mô hình ngôn ngữ là mô hình mà tính toán phân phối xác suất của một chuỗi các token trong ngôn ngữ tự nhiên và có nghĩa là mô hình cho phép dự đoán khả năng xuất hiện của chuỗi token này trong ngôn ngữ của nó. Tùy thuộc vào cách thức mô hình được thiết kế, các token này có thể là các từ, các ký tự hoặc thậm chí là các byte.
Read More

Mô hình Skip-gram (Continuous Skip-gram)

Ý tưởng của mô hình Skip-gram đối lập với CBOW, các từ mục tiêu bây giờ trở thành đầu vào và các từ ngữ cảnh trong câu trở thành đầu ra. Cho từ mục tiêu \({w_c}\) tại vị trí $c$ trong câu văn bản, khi đó đầu vào của mô hình Skip-gram cũng chính là từ mục tiêu \({w_c}\) và đầu ra của mô hình là các từ ngữ cảnh \(\left( {{w_{c - m}},...,{w_{c - 1}},{w_{c + 1}},...{w_{c + m}}} \right)\) xung quanh từ \({w_c}\) trong phạm vi \(m\).

Read More

Giải thích chi tiết về mạng Convolutional Neural Network (CNN)

Đối với một số loại dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ở dạng hình ảnh, mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp tỏ ra không hiệu quả để đáp ứng xử lý tốt. Để áp dụng mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp cho việc xử lý các dữ liệu ở dạng hình ảnh, chúng ta cần phải chuyển đổi được hình ảnh về dưới dạng vector.
Read More

Hệ thống mật mã khóa công khai RSA

RSA được đặt tên dựa theo tên của những người phát minh ra nó là Ronald L. Rivest, Adi Shamir và Leonard M. Adleman. Những người này đã tạo ra hệ thống mật mã khóa công khai RSA (public-key cryptography) khi họ còn đang làm việc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trong phạm vi của bài viết này, mình sẽ trình bày về ý tưởng cơ chế hoạt động của hệ thống mật mã khóa công khai RSA, các cơ sở lý thuyết toán học trong quá trình mã hóa và giải mã thông điệp cùng với ví dụ minh họa cụ thể.

Read More